Om gården

Vid en av Mälarens vikar c:a 2 mil öster om Västerås i Kärrbo socken ligger Springsta Säteri. Historien i denna trakt går långt tillbaka i tiden. Området var bebott redan på järnåldern vilket de många gravarna vittnar om. Bredvid de gamla strandängarna vid Mälaren ligger Snäckenäset vars namn syftar på de krigsskepp ”snäckor” som under vikingatiden och tidig medeltid användes i sjökrigsväsendet.

Springsta har anor från medeltiden. Nuvarande huvudbyggnad är uppförd omkring 1730. Den vilar på ett källarvalv från 1600-talet. Gården omfattar ca 250 ha.

I början av 1600-talet ägdes gården av landshövdingen Jesper Cruus af Edeby och ärvdes troligen år 1647, av dottern Elsa som år 1659 ingick gifte med riksrådet Christer Bonde till Laihela. Hon avled år 1716 och gården kom sedan i Axel Per Wrangels ägo. Efter flykten ur dansk fångenskap 1717 och ryttmästares avsked 1719 var han verksam på Springsta. Axel Per Wrangel uppförde nuvarande huvudbyggnad men tvingades år 1750 sälja gården till Fru Christina Piper på Ängsö.

År 1816 köptes Springsta av Erik Anders Cederström (1780-1850) gift med Sofia Ulrika Piper (1779-1848).

Erik Anders Cederström sålde Springsta år 1827 till kronolänsman Carl Mauritz Luhr vars initialer fortfarande finns på klockstapelns vindflöjel.
Springsta innehades därefter av släkten Luhr till 1909.

Under första hälften av 1900-talet hade gården en rad ägare. År 1952 köptes Springsta av Gudrun och Erik Larsén.

Gården idag

Gården Springsta och företaget Springsta Säteri AB ägs och drivs sedan 1981 av Henrik och Louise Larsén.

Vår affärsidé är att bedriva ekologiskt lantbruk med inriktning på värphöns och växtodling. Vårt mål är produktion av livsmedel där hänsyn tas till såväl miljöns, djurens som konsumenternas intressen. Vi strävar även efter att vårda det gamla kulturlandskapets betesmarker och alléer.

Våra verksamhetsområden omfattar

• Ekologisk växtodling
• Värphöns enligt KRAV:s regelverk
• Frigående värphöns
• Skogsbruk
• Uthyrning